Monday, December 30, 2019

දුරකතන අළුත්වැඩියා පාඨමාලාව
දුරකතන අළුත්වැඩියා පාඨමාලාව| අමතන්න 0711226562 / 0772011040 - 100% වගකීමක් සහිතව රජයේ ලියා ලියාපදිංචි ගුරුවරයෙකුගේ මෙහෙයවීමෙන්,කිසිදු ලියා ලියාපදිංචියික් නොලත් ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රම නොදත්  මුදල් ඉපයීමේ පරමාර්ථය ඇතිව පවත්වාගෙන යනු ලබන ගුරුවරුන්ට මුලා නොවන්න
138,s.de.s.jayasinghe Rd, Nugegoda
🔴මුල සිට සරලව.
🔴 වයස් සීමාවක් හෝ මුලික සුදුසුකම් නොසැලකේ
🔴ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධව මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය නැත.
🔴 මුලික දැනුම නැති සිසුන් සඳහා මුලික අදියරයන් සමග ආරම්භ වේ.
🔴 නිබන්දන CD සහ තවත් අධ්‍යයන උපකරණ නොමිලේ සැපයේ
🔴කුඩා දුරකථනයක සිට ස්මාර්ට් දුරකතනය දක්වා ඕනෑම දෝෂයක් විසදීම සරල විධි ක්‍රම මගින්

🔴ප්‍රායෝගික පුණුවීම් සහ න්‍යායික දැනුම සමග
🔴සෑම විශය කරුණක්ම සරල උදාහරණයක සිට ගැඹුරින් පහදාදීම
🔴ග්ලාස් මාරු කිරීම්, IC මාරුකිරීමේ , IC රිබෝල් කිරීමේ විශේෂිත ක්‍රමෝපායන් ඇතුළු වෙනත් කිසිඳු පාඨමාලාවකින් නොලැබෙන දැනුම සහ 100% ප්‍රායෝගික භාවිතය
🔴සියළුම අමතර කොටස් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය ස්ථාන සම්බන්ධ කිරීම

🔴විභාගයකින් පසු පිළිගත් සහතිකපත්‍රයක්

◾️◾️උගන්වන දුරකතනය සෑදීමට පමණක් නොව...

◾️◾️උගන්වන දෙයින් ඕනෑම දුරකතනයක දෝෂයක් විසදන ආකාරය...

කුසලතා වර්ධනය කරගනිමින් මසකට රු 30,000 - රු 100,000 වඩා ඉපයිය හැකි ජංගම දුරකථන කාර්මික වෘර්තියට පිවිසීමට ඔබටත් අවස්ථාව! ජංගම දුරකථන ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවන්ට සහ ස්වාධින වෘර්තිකයෙක් වීමේ සිහිනය යථාර්තයක් කරගන්න..🔴🔴🔴 බඳවාගැනීම් දැන් සිදුකෙරේ

🕵 ආසන වෙන්කරවාගැනීම සඳහා අමතන්න 0711226562

Saturday, December 28, 2019

phone repairing and CCTV camera Course

Mobile Phone Repairing Course
0711226562 / 0772011040
WhatsApp/ viber - 0711226562
S. De S. Jayasinghe Road,
Nugegoda
                         
Iphones,Samsung,Nokia,Sony Xperia, Huawei,Oppo & all mobile brands All Laptop brands Lenovo, Dell, Asus,Apple, Acer, and Microsoft
Startyour own business repairing cell phones laptops this course teaches you step-by-step how to repair cell phones laptops as well as how to make moneyrepairing cell phones laptops
Description
ජංගමදුරකථන අලුත්වැඩියා පුහුණු පාඨමාලාව සදහා දැන් ලියාපදිංචිය සිදුකෙරේ. " Mobile Phone Repairing Course in sri lanka " O/L හා A/L පසුව අභිමානවත් සහ විශාල ආදායමක් සහිත වෘත්තීයකට! ජංගම දුරකථනයක කොටස් ගැලවීමේ සිට දෝෂ නිවැරදිව පරික‍්ෂාකර නව උපාංග සවිකිරීම දක්වා සවිස්තරාත්මක පුහුණුව මුල සිට සරලව. හැකියාව ලැබෙන තෙක් පුහුණව නොමිලේ. දුර බැහැර සිටින අයට, විදේශ ගත වන අයට , ඉක්මනින් ව්‍යාපාර අරඹන අයට විශේෂ කෙටි කාලින පාඨමාලා. ඔබ දන්නවද . ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා ශිල්පියෙක් මසකට රු.80,000ක් - 800,000ක් අතර මුදලක් උපයන බව එසේ නම් ඔබත් දැන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. Sinhala, Tamil,English, (Depending on the student’s request) Individual attention is guaranteed.  
 Mobile Phone Repairing Course Syllabus
The course is divided into three parts
Theory
Practical
Practice
Hardwareව්‍ය
Basics of Mobile Communication
Tools & instruments used in mobile phone repairing
Various components used in mobile phones
Basic parts of mobile phones (mic, speaker, buzzer, LCD, antenna, etc)
Use of Multimeter
Use of Battery Booster
Basic Circuit Board/ Motherboard Introduction
Assembling & disassembling of different mobile phones
Soldering & Desoldering Components Using Different Soldering Tools
Names of Different ICs
Work of Different ICs
Working on SMD/ BGA ICs and the PCB
Fault finding & Troubleshooting
Jumpering Techniques
Troubleshooting through circuit diagrams
Repairing procedure for repairing different hardware faults
Software
Flashing
Formatting
Unlocking
Use of secret codes
Downloading
Bluetooth / Infrared
Classes Held
Weekends - Saturday & Sunday
Medium
English and Sinhala Medium (Depending on the student’s request)
Course fee 10000/-

Smartphone repairing course
Mobile Phone Repairing Course
0711226562 / 0772011040
WhatsApp/ viber - 0711226562
S. De S. Jayasinghe Road,
Nugegoda
                         
Iphones,Samsung,Nokia,Sony Xperia, Huawei,Oppo & all mobile brands All Laptop brands Lenovo, Dell, Asus,Apple, Acer, and Microsoft
Startyour own business repairing cell phones laptops this course teaches you step-by-step how to repair cell phones laptops as well as how to make moneyrepairing cell phones laptops
Description
ජංගමදුරකථන අලුත්වැඩියා පුහුණු පාඨමාලාව සදහා දැන් ලියාපදිංචිය සිදුකෙරේ. " Mobile Phone Repairing Course in sri lanka " O/L හා A/L පසුව අභිමානවත් සහ විශාල ආදායමක් සහිත වෘත්තීයකට! ජංගම දුරකථනයක කොටස් ගැලවීමේ සිට දෝෂ නිවැරදිව පරික‍්ෂාකර නව උපාංග සවිකිරීම දක්වා සවිස්තරාත්මක පුහුණුව මුල සිට සරලව. හැකියාව ලැබෙන තෙක් පුහුණව නොමිලේ. දුර බැහැර සිටින අයට, විදේශ ගත වන අයට , ඉක්මනින් ව්‍යාපාර අරඹන අයට විශේෂ කෙටි කාලින පාඨමාලා. ඔබ දන්නවද . ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා ශිල්පියෙක් මසකට රු.80,000ක් - 800,000ක් අතර මුදලක් උපයන බව එසේ නම් ඔබත් දැන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. Sinhala, Tamil,English, (Depending on the student’s request) Individual attention is guaranteed.  
 Mobile Phone Repairing Course Syllabus
The course is divided into three parts
Theory
Practical
Practice
Hardwareව්‍ය
Basics of Mobile Communication
Tools & instruments used in mobile phone repairing
Various components used in mobile phones
Basic parts of mobile phones (mic, speaker, buzzer, LCD, antenna, etc)
Use of Multimeter
Use of Battery Booster
Basic Circuit Board/ Motherboard Introduction
Assembling & disassembling of different mobile phones
Soldering & Desoldering Components Using Different Soldering Tools
Names of Different ICs
Work of Different ICs
Working on SMD/ BGA ICs and the PCB
Fault finding & Troubleshooting
Jumpering Techniques
Troubleshooting through circuit diagrams
Repairing procedure for repairing different hardware faults
Software
Flashing
Formatting
Unlocking
Use of secret codes
Downloading
Bluetooth / Infrared
Classes Held
Weekends - Saturday & Sunday
Medium
English and Sinhala Medium (Depending on the student’s request)
Course fee 10000/-

Phone repair course srilankaMobile Phone Repairing Course
0711226562 / 0772011040
WhatsApp/ viber - 0711226562
S. De S. Jayasinghe Road,
Nugegoda
                         
Iphones,Samsung,Nokia,Sony Xperia, Huawei,Oppo & all mobile brands All Laptop brands Lenovo, Dell, Asus,Apple, Acer, and Microsoft
Star tyour own business repairing cell phones laptops this course teaches you step-by-step how to repair cell phones laptops as well as how to make money repairing cell phones laptops
Description
ජංගමදුරකථන අලුත්වැඩියා පුහුණු පාඨමාලාව සදහා දැන් ලියාපදිංචිය සිදුකෙරේ. " Mobile Phone Repairing Course in sri lanka " O/L හා A/L පසුව අභිමානවත් සහ විශාල ආදායමක් සහිත වෘත්තීයකට! ජංගම දුරකථනයක කොටස් ගැලවීමේ සිට දෝෂ නිවැරදිව පරික‍්ෂාකර නව උපාංග සවිකිරීම දක්වා සවිස්තරාත්මක පුහුණුව මුල සිට සරලව. හැකියාව ලැබෙන තෙක් පුහුණව නොමිලේ. දුර බැහැර සිටින අයට, විදේශ ගත වන අයට , ඉක්මනින් ව්‍යාපාර අරඹන අයට විශේෂ කෙටි කාලින පාඨමාලා. ඔබ දන්නවද . ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා ශිල්පියෙක් මසකට රු.80,000ක් - 800,000ක් අතර මුදලක් උපයන බව එසේ නම් ඔබත් දැන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. Sinhala, Tamil,English, (Depending on the student’s request) Individual attention is guaranteed.  
 Mobile Phone Repairing Course Syllabus
The course is divided into three parts
Theory
Practical
Practice
Hardwareව්‍ය
Basics of Mobile Communication
Tools & instruments used in mobile phone repairing
Various components used in mobile phones
Basic parts of mobile phones (mic, speaker, buzzer, LCD, antenna, etc)
Use of Multimeter
Use of Battery Booster
Basic Circuit Board/ Motherboard Introduction
Assembling & disassembling of different mobile phones
Soldering & Desoldering Components Using Different Soldering Tools
Names of Different ICs
Work of Different ICs
Working on SMD/ BGA ICs and the PCB
Fault finding & Troubleshooting
Jumpering Techniques
Troubleshooting through circuit diagrams
Repairing procedure for repairing different hardware faults
Software
Flashing
Formatting
Unlocking
Use of secret codes
Downloading
Bluetooth / Infrared
Classes Held
Weekends - Saturday & Sunday
Medium
English and Sinhala Medium (Depending on the student’s request)
Course fee 10000/-

cctv camera technician course sri lanka
Contact ,0772011040, 0711226562
අලුත් ව්යාපාරයක් පටන් ගන්න.අලුත් විදිහට උපයන්න.ඔබේ හැකියාවෙන් උපරිම ප්රයෝජන ලබා ගන්න.

• 138 s.de.s.jayasinghe Rd, nugegoda

WhatsApp / viber - 0711226562
 Web: https://mobile-phone-repairing-course.blogspot.com
           https://cctvcameracoursenugegoda.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Mobilephonerepairingcoursesrilanka/

ලංකාවේ පළමුවරට හදුන්වාදෙන CCTV CAMERA පද්දතිය සවිකිරීමේ පාටමාලාව..
දැන් නව තාක්ෂනය සමග ලෝකේ තියෙන සියලුම වර්ගයේ Analog,IP Camera,Wireless Camera,වෙනි සියලුම වර්ගයේ පද්දතියක් ඔබ විසින්ම සවිකරගැනීමට මෙන්න ඔබට අනගි අවස්ථාවක්...
සැම දවසකම නව පන්ති ඇරබේ ..
Brief Course Outline
1) An introduction to CCTV systems
2) CCTV Video signals (H 264, Mpeg 2)
3) Different types of cabling including Coax and Twisted Pair
4) Lens Theory and different types of lenses
5) Pan, Tilt and Zoom (PTZ) Cameras
6) Crimping BNC, CAT5 & keystone connectors
7) Assembling a CCTV system, Troubleshooting using CCTV tester
8) NVR, IP Camera Configuration
9) Practical assembly of a CCTV system
10) Introduction to Networking
11) Network (LAN, WAN, IP)
12) IP Address Configuration
13) DDNS and SMTP configuration
14) Port Forwarding
15) NAT Configuration / Theory
16) Introduction to CCTV Design Tool
17) Setting up the CCTV system on your PC Smartphone or Android Device
Course is conducted by qualified University Lecturer in Electronic Engineering.
Mobile phone repair (advance) = 5500/=
--------------------------------------------------------------------
Medium: English and Sinhala Media (Depending on the student’s request)
Individual attention is guaranteed.
බොරු දැන්වීම් වලට මුලා වෙන්න එපා
Do not get fooled by false advertisements and do not waste your valuable time and money with tuition masters who does not have filed experience
-------------------------------------------------------------------
Real site Industrial Training
Course Fee: [4500/=]

-------------------------------------------------------------------
Institute Awarded by Ministry of Education!
Individual Classes. Arrange your convenient time.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SWOT INSTITUTE
Address: Nugegoda,Next to BOC bank
138 s.de.s.jayasinghe Rd,
Nugegoda

Friday, May 3, 2019

Diploma in CCTV course srilanka
cctv camera technician course sri lanka
Contact ,0772011040, 0711226562
අලුත් ව්යාපාරයක් පටන් ගන්න.අලුත් විදිහට උපයන්න.ඔබේ හැකියාවෙන් උපරිම ප්රයෝජන ලබා ගන්න.

• 138 s.de.s.jayasinghe Rd, nugegoda
 Web: https://mobile-phone-repairing-course.blogspot.com                         

ලංකාවේ පළමුවරට හදුන්වාදෙන CCTV CAMERA පද්දතිය සවිකිරීමේ පාටමාලාව..
දැන් නව තාක්ෂනය සමග ලෝකේ තියෙන සියලුම වර්ගයේ Analog,IP Camera,Wireless Camera,වෙනි සියලුම වර්ගයේ පද්දතියක් ඔබ විසින්ම සවිකරගැනීමට මෙන්න ඔබට අනගි අවස්ථාවක්...
සැම දවසකම නව පන්ති ඇරබේ ..
Brief Course Outline
1) An introduction to CCTV systems
2) CCTV Video signals (H 264, Mpeg 2)
3) Different types of cabling including Coax and Twisted Pair
4) Lens Theory and different types of lenses
5) Pan, Tilt and Zoom (PTZ) Cameras
6) Crimping BNC, CAT5 & keystone connectors
7) Assembling a CCTV system, Troubleshooting using CCTV tester
8) NVR, IP Camera Configuration
9) Practical assembly of a CCTV system
10) Introduction to Networking
11) Network (LAN, WAN, IP)
12) IP Address Configuration
13) DDNS and SMTP configuration
14) Port Forwarding
15) NAT Configuration / Theory
16) Introduction to CCTV Design Tool
17) Setting up the CCTV system on your PC Smartphone or Android Device
Course is conducted by qualified University Lecturer in Electronic Engineering.
Mobile phone repair (advance) = 5500/=
--------------------------------------------------------------------
Medium: English and Sinhala Media (Depending on the student’s request)
Individual attention is guaranteed.
බොරු දැන්වීම් වලට මුලා වෙන්න එපා
Do not get fooled by false advertisements and do not waste your valuable time and money with tuition masters who does not have filed experience
-------------------------------------------------------------------
Real site Industrial Training
Course Fee: [4500/=]

-------------------------------------------------------------------
Institute Awarded by Ministry of Education!
Individual Classes. Arrange your convenient time.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SWOT INSTITUTE
Address: Nugegoda,Next to BOC bank
138 s.de.s.jayasinghe Rd,
Nugegoda